Rutiner vid klagomål


Enligt skollagen 4 kap 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta
emot och utreda klagomål mot utbildningen. Vi ser klagomål som ett tillfälle
att förbättra vår verksamhet.


Så här gör du om något i utbildningen inte fungerar som du tycker det borde:

Maila till rektor ang klagomålshantering:
pia.vanhogerlinden@gmail.com

Rektorn pratar med berörd/berörda pedagoger för att få deras syn på frågan.
Rektorn ansvarar för att uppföljning sker inom en vecka.
Är du fortfarande missnöjd kontaktas Krukans styrelse, i första hand
ordföranden, som sammankallar berörda parter.

Är problemet av allvarligare karaktär, kontaktar styrelsen Fremia.

Om det är nödvändigt görs en polisanmälan.

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.