Rutiner vid klagomål


En förskola måste redovisa rutiner för hantering av klagomål.
Såhär gör du om det är något i verksamheten du inte tycker fungerar som det borde: 


Mailar till förskolechefen ang klagomålshantering (liselott.krukan.tantodalen@gmail.com)

Förskolechefen pratar med berörd/berörda pedagoger för att få dessas syn på frågan. Förskolechefen ansvarar för att uppföljning sker inom en vecka.
Är du fortfarande missnöjd kontaktas Krukans styrelse, i första hand ordföranden, som sammankallar berörda parter. 

Är problemet av allvarligare karaktär, kontaktar styrelsen KFO.

Om det är nödvändigt görs en polisanmälan. 

Samtliga samtal dokumenteras.