Stadgar för Föräldrakooperativet Krukan ekonomisk förening

Stockholm, juni 2015


§ 1                                 Firma

Föreningens firma är Föräldrakooperativet Krukan, ekonomisk förening.

§ 2                                 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm

§ 3                                 Ändamål

Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva en föräldrakooperativ förskola för medlemmarnas barn. Föreningen skall verka för en stimulerande barngruppsverksamhet och förskolemiljö som komplement till barnens hemmiljö och för att tillgodose barnens behov av trygghet och varaktiga relationer.

För den dagliga pedagogiska verksamheten skall föreningen anställa personal.

Förskolans föreståndare skall i anställningsvillkor och tjänstebeskrivning ges uppdraget att ansvara för och leda denna verksamhet. Förskolan ska i övrigt uppfylla de krav Socialstyrelsen, Länsstyrelsen, kommunala organ och andra myndigheter ställer eller kan komma ställa på verksamheten.

§ 4                                 Medlemskap

Till medlem i föreningen antas fysisk person som kan förväntas stödja föreningens mål och bidra till dess utveckling. Medlemskap kan, efter skriftlig ansökan, beviljas av styrelsen eller av särskilt förordnad styrelseledamot. Till ansökan ska fogas utdrag ur polisens belastningsregister.

§ 5                                 Nyinskrivning av barn

Nyinskrivning av barn till föreningens förskola sker efter ansökan hos styrelsen. I den mån villkoren för förskolans anslutning till kommunens barnomsorgsplan eller särskilda avtal med kommunen inte föreskriver annat, skall plats i föreningens förskola företrädesvis tilldelas barn som:

1.     Är bosatta i föreningens upptagningsområde eller annars har geografisk eller liknande anknytning till föreningens förskola.

2.     Till ålder och kön motsvarar de önskemål och förutsättningar som en bra och fungerande barngrupp samt förskolans pedagogiska och ekonomiska planering ställer.

3.     Har syskon som redan är inskrivet på förskolan

 

§ 6                                 Medlems åligganden

Medlem är skyldig att i den omfattning föreningsstämman beslutat:

·       Stå till förfogande för jourinsats vid den anställda personalens frånvaro på grund av sjukdom, semester eller liknande.

·       Stå till förfogande för att inväljas i styrelsen.

·       Stå till förfogande för att inväljas i någon av föreningens arbetsgrupper.

·       Delta i föreningens föräldramöten och årsmöten.

·       Delta vid städning och underhåll av föreningens lokaler med tillhörande utemiljö.

Om föreningsstämman inte beslutat annat, skall styrelsen ge anvisningar om hur arbetet skall genomföras. Arbetet ska genomföras efter samråd med ansvarig/berörd personal.

§ 7                                 Rösträtt

Rösträtt tillkommer medlem i föreningen och endast med en röst per familj.

§ 8                                 Förskoleplats

För att erhålla förskoleplats krävs medlemskap i föreningen. Medlems barn blir erbjuden plats efter sammanvägande av medlems önskemål och platstillgång. Syskonförtur tillämpas.

§ 9                                 Förskoleavgift

För utnyttjande av föreningens tjänsters skall medlemmarna erlägga förskoleavgift. Förskoleavgiften beräknas per barn och skall inte strida mot de krav kommunen och andra myndigheter ställer eller kan komma att ställa.

§ 10                                 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst tre och maximalt fem ledamöter, varav Förskolechef skall utgöra en av ledamöterna. Ledamöter utses fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma. Föreningsstämman utser ordföranden i styrelsen. Styrelsen utser inom sig själv övriga funktioner.

Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal vid omröstning i styrelsen äger ordföranden utslagsröst.

Styrelsen skall senast fyra veckor innan ordinarie föreningsstämma till föreningens överlämna årsredovisningshandlingarna.

Styrelsen skall tillse att ett aktuellt avtal finns mellan styrelsen och de enskilda medlemmarna som reglerar rättigheter och skyldigheter vad gäller förskoleplatsen och att detta avtal överensstämmer med medlemmarnas vilja, dessa stadgar och lagen om föreningar.

§ 11                                 Revisorer

Föreningen skall utse en ordinarie revisor som väljes för perioden till nästkommande ordinarie föreningsstämma. Ordinarie föreningsstämma kan besluta om att även utse en revisorssuppleant för samma tidsperiod.

§12                                 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas tidigast i februari och senast innan juni månads utgång. Kallelse till ordinarie skall ske genom anslag samt genom att tillsändas medlemmarna per e-post tidigast fyra veckor innan föreningsstämman och senast två veckor innan föreningsstämman. Revisorerna skall få kallelsen för kännedom.

Röstning avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordföranden utom vid val då lotten avgör. Röstning med fullmakt är inte tillåten.

Ärende/motion som medlem önska hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast fyra veckor innan föreningsstämman.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1.     Föreningsstämmans öppnande

2.     Val av ordförande och sekreterare vid mötet

3.     Godkännande av stadgeenlig dagordning

4.     Fastställande av röstlängd

5.     Val av justerare

6.     Fråga om ordinarie föreningsstämma blivit stadgeenligt utlyst

7.     Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse

8.     Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om hur årets vinst eller förlust ska hanteras

9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10.  Eventuella arvoden till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

11.  Budget

12.  Fastställande av förskoleavgift

13.  Fastställande av antalet styrelseledamöter

14.  Val av styrelseordförande och styrelseledamöter

15.  Val av en ordinarie revisor

16.   Motioner från medlemmarna

17.  Ordet fritt

18.  Föreningsstämmans avslutande

       

 § 13                                 Extra föreningsstämma

Styrelsen kan när som helst inkalla en extra föreningsstämma. Kallelse skall ske genom anslag samt genom att tillsändas medlemmarna per epost senast en vecka innan mötet. Styrelsen har skyldighet att inkalla extra föreningsstämma om minst en tiondel av de vid aktuell tidpunkt röstberättigade medlemmarna eller revisorn så begär.

Extra föreningsstämma kan besluta enbart i frågor som angetts i kallelsen och ska hållas senast fyra veckor efter att begäran om detta har inkommit till styrelsen. Revisorerna skall få kallelsen för kännedom.

§ 14                                 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelseledamot, eller annan person som styrelsen utser, två i förening.

§15                                 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§16                                 Stadgeändring

Ändring av stadgarna avgörs med majoritet av två på varandra följande stämmor, varav en skall vara ordinarie föreningsstämma och beslutet biträtt med två tredjedels majoritet på den senare stämman. Minst fyra veckor ska förflyta mellan dessa två stämmor. Förslag tilländring av stadgarna skall medfölja kallelsen till den första föreningsstämman. Beslut om ändring av stadgarna kan även ske av en enhällig föreningsstämma där alla medlemmarna är närvarande.

§ 17                                 Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna, bryter mot i föreningen fattade beslut eller som i övrigt motarbetar föreningens intresse kan uteslutas omedelbart av styrelsen, men har rätt att efter skriftlig hänvändelse till styrelsen få sin sak prövad av påföljande ordinarie föreningsstämma eller för just denna fråga sammankallad extra föreningsstämma. Utesluten medlem förlorar direkt sina rättigheter som medlem enligt vad som stadgas i lagen om ekonomisk förening. Avgången ur föreningen sker som vid uppsägning av medlemskap i § 19.

§ 18                                 Meddelanden

Meddelanden anslås på särskilt utsedd plats i föreningens lokaler. Meddelanden kan dessutom sändas per e-post.

§ 19                                 Uppsägning av medlemskap – utträde

Uppsägning av medlemskap ska göras skriftligt till styrelsen. Avgång ur föreningen sker en månad efter anmälan till styrelsen i samband med att medlemmen inte längre har barn i förskolan. I övrigt hänvisas till 3 kap. 5 § lagen om ekonomiska föreningar.

§ 20                                 Uppsägning av förskoleplats

Uppsägning av förskoleplats ska ske skriftligt till styrelsen senast en månad före det att platsen lämnas.

§ 21                                 Fördelning av vinst, hantering av förlust

Styrelsen ska lägga fram förslag till ordinarie föreningsstämma om hur överskott/vinst eller förlust ska hanteras. Föreningsstämman beslutar sedan om hur det fria egna kapitalet, enligt fastställd balansräkning och efter den obligatoriska avsättningen till reservfonden ska hanteras. Det kan gå tillbaka till föreningen och fonderas och/eller utdelas som överskott. Principerna för återbäring av överskottet ska bygga på inbetalda avgifter föregående år samt mängden godkända och dokumenterade arbetsinsatser.

§22                                 Upplösning

Upplösning av föreningen beslutas endera med enhälligt beslut av samtliga röstberättigade medlemmar på ordinarie föreningsstämma eller på varandra följande föreningsstämmor varav en skall vara ordinarie föreningsstämma, och där beslutet fattas med minst ¾ majoritet av de röstande på den senare stämman. Vid upplösning ska eventuella tillgångar fördelas lika mellan medlemmarna.